Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

Informujemy, że 18.06 na stronie MEiN ukazała się informacja na temat aktualizacji Rozporządzenia w ramach Aktywnej tablicy realizowanej w roku 2021

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/propozycje-zmian-w-rzadowym-programie-aktywna-tablica-na-lata-2020-2024–rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne

Wynikają z niej m.in. nowe terminy naboru i rozpatrywania wniosków:

  • Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW występuje do organu prowadzącego  do dnia 04 sierpnia 2021 r.;
  • Organ prowadzący, występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 10 sierpnia 2021 r.;
  • Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów, kwalifikują do objęcia wsparciem finansowym do dnia 27 sierpnia 2021 r.
  • Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż w terminie do dnia 15 października 2021 r.; 


Wzory obowiązujących wniosków mają zostać udostępnione na stronie ministerstwa  po 20 lipca.

Informujemy również, że do 9 lipca trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe  – na  adres technologie@mein.gov.pl  można wysyłać pytania,  wątpliwości oraz uwagi odnośnie rozporządzenia

– proponujemy skorzystać z tej opcji, tym bardziej że w ramach nowelizacji w związku z  utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19, zostały wprowadzone nowe rodzaje sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu.:

  • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze
  • laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;