Interaktywnie Profesjonalnie Nowocześnie

KLAUZULA RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Synapia Systemy Nauczania i Prezentacji interaktywnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 80 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000251977 NIP: 728-18-35-609, REGON: 471418795 (dalej Synapia).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został e-mail: rodo@synapia.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod powyższym adresem.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży towaru bądź usługi – w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
 • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się osobiście lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@synapia.com.pl
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

Podanie przez Państwa  danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Synapię w ramach zawieranych  umów.

Jakie dane są przez nas przetwarzane ?

 • dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu i w razie gdy jest to wymagane np. do realizacji zamówienia również stanowisko zajmowane w danej placówce
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Synapii (np. o usługach, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach)

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniane są innym podmiotom podczas transakcji świadczenia usług lub dostawy towarów w celu jej prawidłowej realizacji, jeżeli jest to wymagane przez producenta lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.